Wygraj kupon zniżkowy o wartości 20 zł na zakupy w sklepie Azjanatalerzu.pl

Napisz ciekawą, przydatną opinię o kupionym produkcie. Dodaj do niej zdjęcie opakowania lub samego produktu, a może nawet posiłku, który powstał w Twojej kuchni.

 

W każdym miesiącu kalendarzowym wybierzemy najciekawsze opinie, które nagrodzimy kuponem zniżkowym o wartości 20 zł na kolejne zakupy za minimum 150 zł.

  

Oceń każdy kupiony produkt, by zwiększyć swoje szansę na wygraną!

 

Wygrywają 3 osoby w każdym miesiącu.

 

Każda opinia bierze udział w konkursie!

 

Powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU „NAGRADZAMY OPINIE!”

W SKLEPIE INTERNETOWYM AZJANATALERZU.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursu pod nazwą „Nagradzamy opinie!” (dalej jako „Konkurs”), nagrody przewidziane w Konkursie i zasady ich odbioru.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Smart Food Sp. z o.o., ul. Jesienna 4, 70-807 z siedzibą w Szczecinie NIP: 955 244 97 83, KRS: 0000717902, REGON: 369023535 zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs trwa od dnia 24.07.2021 do dnia 31.12.2021r.

 

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia, która wystawiła opinię na temat dowolnego produktu (produktów) w sklepie internetowym Azjanatalerzu.pl.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy sklepu internetowego Azjanatalerzu.pl oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone Regulaminem.

 

§ 3. Zasady prowadzenia Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wystawienie opinii dla dowolnego produktu (produktów) w języku polskim w sklepie internetowym Azjanatalerzu.pl oraz podanie swoich danych w postaci imienia oraz adresu e-mail, pod którym nastąpi kontakt w przypadku wyłonienia zwycięzcy.

2. Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu wystawić dowolną liczbę opinii do dowolnej liczby produktów w sklepie internetowym Azjanatalerzu.pl.

3. Wystawiane opinie muszą stanowić rzetelną informację na temat opiniowanego produktu. Organizator zastrzega sobie prawo nie wzięcia pod uwagę zgłoszonych opinii i wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy opinie będą nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich lub mające na celu zniesławienie Organizatora.

4. Za datę przystąpienia do Konkursu uważa się datę dodania opinii o produkcie. Data ukazania się opinii na łamach sklepu internetowego Azjanatalerzu.pl nie stanowi daty przystąpienia do Konkursu.

5. Dodawane przez Uczestników opinie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, jak również nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Opinia zgłoszona przez Uczestnika musi być jego własnym dziełem. Uczestnik nie będzie wykorzystywał całości bądź fragmentów wypowiedzi, do których prawa autorskie posiada ktokolwiek inny.

6. Organizator Konkursu nagrodzi po 3 (słownie: trzy) osoby, których opinię bądź opinie uzna za najciekawsze i najbardziej wiarygodne i ciekawe w następujących przedziałach czasowych:

a)       24.06.2021-31.07.2021

b)      1-31.08.2021

c)       1-30.09.2021

d)      1-31.10.2021

e)      1-30.10.2021

f)        1-31.11.2021

g)       1-31.12.2011

7.  Oceną zgłaszanych opinii i wyłanianiem zwycięzców Konkursu zajmować się będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

 

§ 4. Nagrody i ich odbiór

1. Nagrodami w Konkursie są kupony zniżkowe o wartości 20 zł z możliwością realizacji przy zamówieniu za minimum 150 zł.

2. Zwycięzcy Konkursu będą powiadamiani o wygranej drogą mailową na podany podczas logowania się na stronie sklepu, przed dodawaniem opinii adres e-mail (w terminie siedmiu dni roboczych od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego).

3. Nagrody będą przesyłane drogą mailową zwycięzcom Konkursu nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia każdego miesięcznego cyklu trwania Konkursu.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, nie można również wymienić nagrody na środki pieniężne.

5. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. Uczestnik przystępując do Konkursu upoważnia Organizatora do opublikowania jego imienia i nazwiska w przypadku wygrania Konkursu na stronach internetowych sklepu Azjanatalerzu.pl.

9. Z chwilą przystąpienia Uczestnika do Konkursu, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie na następujących polach eksploatacji:

a)       wykorzystania na stronie internetowej Organizatora, w tym cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,

b)      wykorzystania w mediach społecznościowych Organizatora, w tym cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,

c)       wykorzystania w materiałach drukowanych promocyjnych, na szyldach informacyjnych i reklamowych, na środkach trwałych stanowiących własność Organizatora, na materiałach informacyjnych i reklamowych, we wszelkich dokumentach Organizatora, w tym cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

10. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

a)       wykorzystania na stronie internetowej Organizatora, w tym cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,

b)      wykorzystania w mediach społecznościowych Organizatora, w tym cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą,

c)       wykorzystania w materiałach drukowanych promocyjnych, na szyldach informacyjnych i reklamowych, na środkach trwałych stanowiących własność Organizatora, na materiałach informacyjnych i reklamowych, we wszelkich dokumentach Organizatora, w tym cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać do Organizatora na adres: Smart Food Sp. z o.o., ul. Jesienna 4, 70-807 Szczecin z dopiskiem „Reklamacja –„Nagradzamy Opinie” lub na adres e-mail: bok@azjanatalerzu.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Odpowiedź Organizatora na reklamację Uczestnik otrzyma na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika.

 

§ 6. Prawo właściwe

1. Konkurs organizowany jest zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlega.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach  informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.

3. Klient opiniujący produkt w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Smart Food Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu (zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel