Polityka Prywatności

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

 

  1. Właścicielem Sklepu i jego administratorem, a także Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie przez nich w ramach Rejestracji w Sklepie oraz w ramach korzystania z Usług, w tym także przekazanych w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca, tj. Smart Food Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-807), ul. Jesienna 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717902, o kapitale zakładowym 800000 PLN, NIP 9552449783, REGON 369023535, adres e-mail do kontaktu: bok@azjanatalerzu.pl, adres korespondencyjny: Sklep internetowy Azjanatalerzu.pl, ul. Graniczna 8 B, 54-610 Wrocław.
  2. Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie Sprzedawcy dostępny jest pod adresem: iod@smartfoodhoreca.pl.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d oraz f RODO, przy czym:
   1. art. 6 § 1 lit. a RODO – stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na które Sprzedawca uzyskał zgodę Klienta, w danym celu związanym z przetwarzaniem;
   2. art. 6 § 1 lit. b RODO – stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, np. przy zakupie Produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących Produktów lub Usług;
   3. art. 6 § 1 lit. c RODO – stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w przypadkach, kiedy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych;
   4. art. 6 § 1 lit. d RODO – stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów Klienta lub innej osoby fizycznej;
   5. art. 6 § 1 lit. f RODO – stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do uzasadnionych interesów Sprzedawcy, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na stronie, a także w celach związanych z marketingiem usług i towarów własnych Sprzedawcy.
  5. Za dane osobowe uznaje się również dane IP komputera Klienta, za pośrednictwem którego Klient loguje się m.in. do Sklepu. Sprzedawca informuje także, że system teleinformatyczny wykorzystywany dla prowadzenia Sklepu zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do strony www Sklepu, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:
   1. Dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość);
   2. Sposób dotarcia stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.);
   3. Objętość przesłanych danych;
   4. Stosowana przez osobę odwiedzającą stronę www Sklepu przeglądarka oraz jej wersja oraz używany system operacyjny;
   5. Dostawcy usług internetowych, z których osoba odwiedzająca stronę www Sklepu korzysta.
  6. Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Powyższe dane używane są również w celu zoptymalizowania strony internetowej Sklepu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych Sprzedawcy.
  7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: założenia Konta Klienta, korzystania przez Klienta ze Sklepu, komunikacji z Klientem, realizacji przez Sprzedawcę Usług oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów również w celu:
   1. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,
   2. w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi rozliczeń z Klientem, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę,
   3. marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych Sprzedawcy,
   4. obsługi Klienta i udzielenia mu pomocy, w tym udzielenia Klientowi odpowiedzi na zadane pytania czy zgłoszone problemy, w tym także dotyczące zgłoszonych reklamacji.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, osoba która jej udzieliła ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  9. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane przez Sprzedawcę w celu wysyłania Klientowi informacji handlowej, o ile Klient wyraził na to zgodę, w tym także wysyłania mu Newslettera, przy czym zgodę na powyższe można wyrazić w trakcie zakładania Konta lub w dowolnym późniejszym okresie. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Klient może odwołać w każdym czasie.
  10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw dane te w tym celu nie będą już przetwarzane.
  11. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji Konta w Sklepie uniemożliwia taką rejestrację i założenie Klientowi Konta oraz korzystanie z Usług. Jeśli Klient korzystający ze Sklepu w formule „Gość” nie poda wymaganych danych osobowych, wskazanych w Regulaminie, Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować Zamówienia i zawrzeć oraz zrealizować Umowy Sprzedaży.
  12. Dane osobowe podane w procesie rejestracji Konta lub podane bez rejestracji Konta, będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okresjaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane od Sprzedawcy zgodnie z prawem, w szczególności przez okres prowadzenia Konta Klienta, okres niezbędny do realizacji Usługi oraz Umowy Sprzedaży, a także przez okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia wszelkich zobowiązań wzajemnych Sprzedawcy i Klienta oraz zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności. Sprzedawca będzie dokonywał co 12 miesięcy okresowego przeglądu posiadanych danych.
  13. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody Sprzedawca ma obowiązek je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Sprzedawcę nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.

 1. Usunięcie danych osobowych, na żądanie Klienta, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w oparciu o Umowę o świadczenie Usług, co skutkować będzie likwidacją konta Klienta i usunięciem treści umieszczonych na jego koncie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Po usunięciu Konta Klienta Sprzedawca zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta podanych w procesie rejestracji Konta, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie jednak możliwość zatrzymania tych danych jeśli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów, w tym także do rozliczenia wykonanych Usług, a także Umowy sprzedaży (do czasu ich rozliczenia) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także tych których przetwarzanie dopuszczalne jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz umowy zawarte z Klientem.
 2. Likwidacja Konta Klienta skutkuje tym, że zamawianie u Sprzedawcy Towarów odbywać może się wyłącznie w formule Gość.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Sprzedawca, za zgodą Klienta, będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu badania Klientów pod kątem ich zachowań i preferencji (tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Sklepie lub za jego pośrednictwem, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się za pośrednictwem plików cookies.
 5. Szczegółowa regulacja dotycząca plików cookies zawarta jest w § 17 Regulaminu.
 6. Sprzedawca informuje, że może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom, którzy posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów, a także podmiotom, z którymi współpracuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży oraz Usług, a także zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę. Przekazanie to dotyczyć może w szczególności podmiotów zapewniających obsługę informatyczną Sprzedawcy, obsługę księgową, obsługę prawną, oraz logistyczną, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom, którzy realizują dostawę zakupionych Produktów – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, a nadto podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie – w przypadku Klienta, który korzysta z takich sposobów płatności za zakupione Produkty.
 7. Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Sprzedawca informuje, że każdy Klient będący osoba fizyczną może żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Klienta. Nadto przysługuje mu prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Sprzedawcy stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: bok@azjanatalerzu.pl zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.
 9. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących zarejestrowanych Klientów. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia osobom korzystającym ze Sklepu lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.
 12. Klient lub osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią. W takim przypadku Sprzedawcy nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 13. Klient ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie jakim przetwarzanie jest związane z tym marketingiem. Prawo sprzeciwu Klient może wykonać za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. W takim przypadku danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego – kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.
Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 17 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-03-19
bardzo szybka realizacja zamówienia, szeroka oferta, fajne i przydatne gratisy do zamówienia
2023-02-15
SZYBKA REALIZACJA ZAMÓWIENIA.TOWAR ZGODNY Z OPISEM.POLECAM
pixelpixel