Regulamin

Regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego Azjanatalerzu.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      Smart Food Spółka z o. o. wprowadza do stosowania, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy regulamin regulujący zasady korzystania ze Sklepu oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

2.      Regulamin określa w szczególności:

a.       rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;

b.      warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze Sklepu;

c.       zasady, warunki i tryb zawierania i rozwiązywania z Klientem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności umów sprzedaży zawieranych na odległość;

d.      tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także tryb reklamowania zakupionych towarów;

e.       politykę prywatności;

f.        politykę plików cookies;

g.       warunki korzystania z Newslettera;

h.      szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3.      Sprzedawca informuje, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient określone zostały w § 17 Regulaminu.

4.      Sklep internetowy Azjanatalerzu.pl, dostępny jest pod adresem internetowym www.azjanatalerzu.pl. Właścicielem sklepu i podmiotem go prowadzącym jest Smart Food Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (70-807), ul. Jesienna 4, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717902, o kapitale zakładowym 800 000 PLN, nr NIP 9552449783, nr REGON 369023535, adres strony internetowej www.azjanatalerzu.pl.

5.      Korzystanie ze Sklepu wymaga uprzedniej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

6.      Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa, w tym w szczególności :

a.       ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b.      ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwaną dalej ustawą o prawach konsumenta;

c.       kodeksu cywilnego, zwanego dalej k.c.;

d.      rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego RODO.

7.      Informacje o Towarach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71k.c.

8.      Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów, tj. Konsumentów, Przedsiębiorców na prawach konsumenta  jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

§ 2

Definicje

1.        Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2.        Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

3.        Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4.        Gość – Klient, który dokonuje zakupów z Sklepie bez wcześniejszej rejestracji Konta.

5.        Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

6.        Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. check-boxów, dla wskazanych w ich treści celach, umieszczone na odpowiedniej stronie Sklepu, których Klient udzielił Sprzedawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie.

7.        Klient – każdy podmiot, który zarejestrował Konto w sklepie lub korzysta ze Sklepu bez rejestrowania Konta (jako Gość), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca oraz korzystający z Usług świadczonych przez Sprzedawcę np. Newslettera.

8.        Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.        Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel zawierający zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, podanych przez Klienta w ramach rejestracji w internetowym systemie Sklepu, zawierający dane osobowe Klienta, informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie oraz zawartych Umowach Sprzedaży.

10.     Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary, które Klient zamierza kupić, umożliwiający Klientowi modyfikację złożonego Zamówienia (przed jego wysłaniem Sprzedawcy), zarówno co do ilości wybranych Towarów jak i ich rodzaju.

11.     Newsletter –treść cyfrowa rozsyłana przez Sprzedawcę do Klientów za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym zawarciu umowy  o dostarczenie Newslettera (zapisaniu się), obejmująca różnego rodzaju informacje, w tym informacje handlowe, informacje stanowiące marketing bezpośredni oraz reklamę Towarów i usług Sprzedawcy.

12.     Niezgodność – w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, niezgodność Towaru  z Umową Sprzedaży.

13.     Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości treści umieszczonych na stronie www Sklepu i prawidłowego korzystania z tego Sklepu, wysyłane przez system teleinformatyczny i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Klienta.

14.     Polityka Prywatności - część Regulaminu zawierająca informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę- realizacja obowiązku z art. 13 ust. 2 RODO.;

15.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do właściwego rejestru przedsiębiorców, która zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach Sklepu, w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

16.     Przedsiębiorca na prawach konsumenta — osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

17.     Regulamin – niniejszy regulamin i polityka prywatności Sklepu internetowego www.azjanatalerzu.pl.

18.     Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem internetowym www.azjanatalerzu.pl.

19.     Sprzedawca – Smart Food Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie (70-807), ul. Jesienna 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717902, o kapitale zakładowym 800 000 PLN, NIP 9552449783, REGON 369023535, adres e-mail: bok@azjanatalerzu.pl.

20.     System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

21.     Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

22.     Treść cyfrowa — dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. Newsletter.

23.     Umowa o dostarczenie Newslettera -  umowa o dostarczanie treści cyfrowych, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Klientowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Klient zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe, świadczona jest poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

24.     Umowa o świadczenie Usług – umowa przedmiotem, której jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usług.

25.     Umowa Sprzedaży – Umowa zawarta na odległość, przedmiotem której jest sprzedaż Towaru  zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionych Towarów i wydać mu je, a Klient zobowiązuje się za zakupiony Towar zapłacić cenę i go odebrać.

26.     Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży, w rozumieniu k.c., zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem będącym Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Sprzedawcą, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

27.     Usługa  – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną, w rozumieniu i zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w oparciu o Regulamin, polegająca w szczególności na prowadzeniu Konta Klienta, na umożliwieniu Klientowi korzystania ze Sklepu i wyboru oraz zakupu Towaru od Sprzedającego w ramach Umowy Sprzedaży, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

28.     Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów i nabycia własności wskazanych w nim Towarów, precyzujące Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, jego cenę, miejsce odbioru oraz formę płatności ceny.

29.     Towar– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.      Adres Sprzedawcy: Sklep internetowy azjanatalerzu.pl, ul. Graniczna 8 F, 54-610 Wrocław.

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: bok@azjanatalerzu.pl.  Podany adres jest adresem, na który Klienci mogą wysyłać wszelkie oświadczenia woli i wiedzy.

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: +48 71 661 24 70, Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, od poniedziałku do piątku - w godzinach 07:00 – 15:00.

4.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BGŻ BNP Paribas Bank S.A. PL 48 1600 1462 1817 8232 7000 0001

5.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.      Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu.

2.      Sprzedawca  świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a.       usługi informacyjne,

b.      usługi komunikacyjne,

c.       usługi w zakresie korzystania ze Sklepu w celu zakupów Towarów.

3.      Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu Klientom informacji umieszczonych w ramach prowadzonego serwisu internetowego w postaci Sklepu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Klienta dane informacyjne, a także polegające na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę i Usług świadczonych przez Sprzedawcę. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

a.       usługi, w ramach których Klient otrzymuje ogólne informacje dotyczące Sprzedawcy, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, oferowanych przez Sprzedawcę Towarach i Usługach;

b.      możliwość założenia przez Klienta spersonalizowanego Konta i jego bieżące prowadzenie;

c.       Umowa o dostarczenie Newslettera**,** przesyłanie informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty Towarów i świadczonych Usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej,

d.      prowadzenie w ramach Sklepu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach;

e.       Usługi, w ramach których Klient może uzyskiwać od Sprzedawcy dokumentację dotyczącą Towarów,  karty Towarów~~,~~ filmy instruktażowe oraz inne pliki do pobrania*;*

f.        Usługi, w ramach których Klient uzyskuje dostęp do informacji o statusie złożonej przez siebie reklamacji.

4.      Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu, na indywidualne żądanie Klienta, komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Sprzedawcy. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których Sprzedawca i Klient przekazują sobie wzajemnie informacje związane z prowadzoną współpracą handlową.

5.      Usługi w zakresie korzystania ze Sklepu polegają na umożliwieniu Klientom posiadającym Konto (lub też korzystającym z niego jako Gość) przyjmowanie ofert za pośrednictwem strony internetowej www.azjanatalerzu.pl, na Towary umieszczone przez Sprzedawcę na stronie www. Sklepu, w celu ich zakupu i zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 5

Wymagania techniczne

W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest spełnienie łącznie następujących minimalnych warunków technicznych:

a.       posiadanie urządzenie końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome w wersjach wyższych od 30, Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30, MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych, Opera w wersjach wyższych od 30, Safari w wersjach wyższych od 7;

b.      posiadanie aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail);

c.       włączona obsługa Java Script oraz akceptacja lub odpowiednie ustawienie  cookies;

d.      czynne połączenie z siecią Internet.

1.      W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje możliwości korzystania ze Sklepu oraz z Usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość tych Usług.

§ 6

Informacje ogólne

1.      Sklep prowadzi zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną, przy czym sprzedaż hurtowa prowadzona jest jedynie na rzecz Przedsiębiorców.

2.      Zdjęcia Towarów służą ich prezentacji. Mogą występować niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydanego Klientowi w porównaniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów lub w przypadku zestawów Towarów, np. prezentowych, spowodowane odrębnym zabezpieczeniem (opakowaniem) każdego Towaru na czas transportu.

3.      Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy, wyświetla się w Sklepie przy zdjęciu lub w opisie Towaru.

4.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo jako Gość przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.      Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar, koszt dostawy oraz ewentualne inne opłaty (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7.      Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie na karcie Towaru.

8.      W przypadku informowania przez Sprzedawcę o obniżeniu ceny Towaru Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie - na karcie  danego Towaru – podaje nformację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed przed wprowadzeniem obniżki poprzez następujący komunikat: „Najniższa cena z ostatnich 30 dni …. zł”.  Przy czym, jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie - na karcie  danego Towaru – podana jest informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku zaś Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie podana jest informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

9.      W celu skorzystania ze Sklepu oraz Usług świadczonych przez Sprzedawcę, konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję warunki Regulaminu i polityki prywatności sklepu internetowego www.azjanatalerzu.pl” oraz wprowadzenie do formularza, w ramach procesu rejestracji Konta, lub w ramach dokonywania zakupu bez rejestracji Konta, danych Klienta niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.   Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub inne formy złośliwego oprogramowania, w szczególności mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych Sprzedawcy czy innych Klientów oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej Sklepu lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Sprzedawcy, a także uzasadnione interesy Sprzedawcy. W razie powzięcia wiadomości o podejmowaniu przez Klienta w/w działań bezprawnych Sprzedawca może zablokować mu dostęp do Usług.

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie, zakupy jako Gość

1.      Klient, który chce dokonywać zakupów w Sklepie, może założyć Konto w Sklepie. W tym celu należy wypełnić Formularz rejestracji, wprowadzając do niego wymagane przez Sprzedawcę dane, ewentualnie dane dodatkowe -  opcjonalne. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

2.      W procesie rejestracji Konta, Klient samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Ustalając Hasło Klient powinien użyć co najmniej 6 znaków. Założenie Konta wymaga podania następujących danych osobowych:

a.       Dane do faktury i dostawy, jeśli Klient będzie chciał otrzymać fakturę VAT, obejmujące:

b.      Imię i nazwisko i/lub nazwa oraz NIP firmy,

c.       Adres (ulica, numer, kod pocztowy, miasto).

3.      Dane kontaktowe:

a. Imię i nazwisko;

b. Adres e-mail;

c. Nr telefonu

d. Data urodzenia- opcjonalnie, w celu otrzymania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oferty specjalnej z okazji urodzin.

4.      Podane wyżej dane są niezbędne jedynie do założenia Konta w Sklepie. Klient może podczas rejestracji Konta podać swoje rozszerzone dane osobowe, które będą niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku w trakcie składania zamówień w Sklepie, nie będzie konieczne wypełnianie formularza z danymi osobowymi, gdyż dane Klienta zostaną automatycznie pobrane przez system teleinformatyczny.

5.      Niezwłocznie po założeniu Konta w Sklepie Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail informację zawierającą potwierdzenie założenia Konta oraz treść Regulaminu do pobrania.

6.      Rejestracja Konta lub korzystanie z formuły zakupów bez rejestracji Konta (jako Gość) jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie Usług. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7.      Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, tzw. checkbox) Regulaminu i polityki prywatności sklepu internetowego www.azjanatalerzu.pl.

8.      W celu skorzystania z możliwości robienia zakupów za pośrednictwem Sklepu bez posiadania Konta – w formule Gość – konieczne jest w procesie składania Zamówienia, podanie niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży danych osobowych oraz zaakceptowanie oświadczenia o zapoznaniu się Klienta z Regulaminem i akceptacji jego warunków.

9.      Klient w celu zawarcia i zrealizowania Umowy Sprzedaży zobowiązany jest podać następujące dane:

a.         Konsument: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz nr telefonu , a także data urodzenia -  w celu możliwości uzyskania oferty specjalnej z okazji urodzin Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

b.         Przedsiębiorca na prawach konsumenta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby przedsiębiorcy), numer NIP jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, adres dostawy (ulica i numer, kod pocztowy i miejscowość) jeśli jest on inny, iż adres siedziby, adres e-mail oraz nr telefonu,  także opcjonalnie data urodzenia -  w celu możliwości uzyskania oferty specjalnej z okazji urodzin Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

c.          Przedsiębiorca: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub wspólników spółki cywilnej) lub nazwa firmy i jej forma organizacyjno-prawna (w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną lub posiadających ograniczoną osobowość prawną, a także jej nie posiadającą, w tym zarejestrowanych we właściwych rejestrach prowadzonych przez organy państwowe, samorządowe lub sądowe), adres prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby przedsiębiorcy), numer NIP jeśli przedsiębiorca jest podatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, adres dostawy (ulica i numer, kod pocztowy i miejscowość) jeśli jest on inny, iż adres siedziby Przedsiębiorcy, adres e-mail oraz opcjonalnie nr telefonu dla ułatwienia kontaktu.

10.   Po zawarciu Umowy Sprzedaży nie ma możliwości zmian strony umowy, w tym  z Konsumenta na Przedsiębiorcę na prawach konsumenta i tym samym wystawienia faktury VAT na inny podmiot.

11.   Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w ramach procesu rejestracji Konta. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki dobrowolnego udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim.

12.   Klient, bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta czy jako „Gość”) w przypadku wskazania jako miejsce odbioru – odbiór w punkcie odbioru, zobowiązany jest poza danymi, wskazanymi powyżej, wybrać spośród dostępnych w Sklepie punktów odbioru.

13.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, zrezygnować z Usług Sprzedawcy usuwając samodzielnie Konto. Zamówienia złożone przed usunięciem Konta będą zrealizowane, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę jeszcze przed wysłaniem zamówionych Towarów, że rezygnuje z zamówionego Towaru. W razie złożenia Zamówienia w formule Gość (bez zakładania Konta) zrealizowanie zawartej Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę skutkuje automatycznym wygaśnięciem Umowy o świadczenie Usług.

14.   Każdorazowe wypełnienie formularza Zamówienia przez Klienta korzystającego ze Sklepu jako Gość oraz zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy takim Klientem a Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.

15.   Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami  z chwilą, gdy:

a) dane Zamówienie zostanie anulowane, albo

b) Umowa Sprzedaży zawarta w związku ze złożonym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo straci moc wiążącą z innych przyczyn, w tym prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Klienta dane są niepełne lub uniemożliwiają identyfikację transakcji oraz wykonanie Umowy Sprzedaży.

§ 8

Zasady zawarcia Umowy

1.      Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

a.       przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła,

b.      bez konieczności rejestrowania Konta, jako „Gość”, poprzez wypełnienie właściwego formularza w Sklepie, przy czym warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia jest zaakceptowanie Regulaminu.

2.      Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Możliwość składania Zamówienia może być niedostępna w razie okresowej konserwacji Sklepu (systemu komputerowego) oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego nie powinna trwać dłużej niż 12 godzin.

3.      Informacja o głównych cechach Towaru, jego cenie, dostępności w magazynie Sprzedawcy, a także informacja o braku możliwości odstąpienia od umowy z uwagi na okoliczności wskazane w §. 11, ust. 14 pkt, a także charakterystyka Towaru wyświetla się w Sklepie przy zdjęciu lub w opisie Towaru.

4.      W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

a.       wybrać Towar, który Klient chce kupić, będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub inny równoznaczny);

b.      zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, lub w procesie zakładania Konta Klient nie podał danych niezbędnych do zrealizowania Zamówienia, należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych osobowych Klienta składającego Zamówienie niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży;

c.       wybrać sposób dostarczenia Towaru lub Towarów z listy dostępnej w Sklepie;

d.      wskazać miejsce dostarczenia zamówionych Towarów;

e.       wpisać dane do faktury (o ile nie zostały podane wcześniej), jeśli Klient dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i/lub chce otrzymać fakturę VAT;

f.        wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie;

g.       zweryfikować prawidłowość wprowadzonych lub wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju zamawianych Towarów, miejsca dostawy zamówionych Towarów, danych Klienta, ceny za Towar oraz formy płatności;

h.      potwierdzić zapoznanie się i zaakceptować, jako wiążące Klienta postanowienia Regulaminu, a nadto jeżeli Klient wyraża na to zgodę, potwierdzić jako wiążące stosowne Klauzule. Akceptacja Regulaminu, nie jest wymagana, w razie, gdy został on zaakceptowany przez Klienta już wcześniej, np. w procesie zakładania Konta;

i.         kliknąć pole oznaczone jako „Zamawiam, z obowiązkiem zapłaty”, co oznacza że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem uiszczenia ceny przez Klienta za zamówiony Towar.

5.      Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy nabycia wybranych przez Klienta Towarów, po cenach określonych w Zamówieniu, oraz z zawarciem Umowy Sprzedaży.

6.      Fakt złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta zostanie mu potwierdzony w formie e-mailowej, zgodnie z zapisami ust. 7. Wraz z tą wiadomością Klientowi przesyłana jest również treść Regulaminu, a także treść zaakceptowanych Klauzul.

7.      Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży jest udostępniana Klientowi na jego Koncie, a także przesyłana wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.      Klient może dokonywać płatności wyłącznie w złotych polskich (PLN).

2.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:

a.       przesyłka kurierska;

b.      odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sklep internetowy Azjanatalerzu.pl, ul. Graniczna 8 F, 54-610 Wrocław;

c.       odbiór osobisty w punkcie: „Stara Rzeźnia”, ul. Szewska 63/1a, 50-139 Wrocław;

d.      inne sposoby dostawy, o ile wskazane zostały Klientowi podczas składania zamówienia i wyboru sposobu dostawy i metody płatności.

3.      Klient może wybrać następujące metody płatności:

a.       płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy  Sprzedawcy;

b.      przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności oferowanej przez dostawcę strony;

c.       płatność online kartą płatniczą, kartą kredytową;

d.      płatność odroczoną PayPo;

e.       płatności elektroniczne takie jak Apple Pay oraz Google Pay, Blik, IAI Pay

f.        inne sposoby płatności, o ile wskazane zostały Klientowi podczas składania zamówienia i wyboru sposobu dostawy i metody płatności.

4.      Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Dostawa, natomiast akceptowalne metody płatności są dostępne na stronie Sposoby Płatności.

5.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.       płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w we wskazanym terminie Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

b.      płatności za pobraniem przy odbiorze towaru, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru towaru przez Klienta w Punkcie odbioru osobistego, w terminie określonym w ust. 5 punkt a. (powyżej) oraz w sytuacji, gdy Klient nie odbierze Towaru w paczkomacie lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane.

  1. Towar  dostarczony Klientowi powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
  2. Jeżeli Towar jest dostarczany przez kuriera, Klient powinien sprawdzić Towar w jego obecności. Jeśli paczka Towaru jest uszkodzona, Klient powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą. W przypadku odbioru osobistego lub w paczkomacie również zaleca się sprawdzenie Towaru w momencie jego odbioru i w przypadku jego ewentualnego uszkodzenia  zgłosić je  od razu.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z § 8 Regulaminu.

2.      Zakupiony Towar zostanie wydany Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku zamówienia Towarów o różnych przewidywanych terminach dostawy, Klient może zażądać dostarczenia Towarów częściami lub dostarczenia wszystkich Towarów po skompletowaniu całego zamówienia. Zastrzeżenie to nie dotyczy Towarów, o krótkiej przydatności do spożycia. Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę, drogą mailową, o przygotowaniu zakupionych Towarów do wydania oraz wysłaniu przesyłki.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru o gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie mu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oraz wiadomości SMS na podany numer telefonu.

4.      Klient będzie informowany przez Sprzedawcę o bieżącym statusie Zamówienia (przez e-mail, a także poprzez Konto).

5.      Dostawa Zamówienia odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

6.      Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce Dostawa oraz każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

7.      Odbiór osobisty Towarów przez Klienta- w miejscu wskazanym w § 3  jest bezpłatny. Termin na osobisty odbiór Towarów  wynosi - od otrzymania wiadomości email o tym, że Towary są gotowe do odbioru - to  3 dni robocze, w przypadku gdy w ramach Zamówienia są Towary, o krótkim terminie przydatności (oznaczonych mianem: „towar łatwo psujący się” oraz 14 dni roboczych w pozostałych przypadkach~~.~~

8.      Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie siedmiu dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Towaru, o którym mowa w ust. powyżej, poprzez wysłanie przez Sprzedawcę stosownego oświadczenia pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. W takim przypadku Umowa Sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Towar Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży.

9.      Przejście własności zamówionego Towaru lub Towarów następuje z chwilą i w miejscu ich dostarczenia do Klienta, po wcześniejszym uregulowaniu całej należności za zamówione Towary.

§ 11

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.      Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez w/w osobie innej niż przewoźnik, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniego Towaru, partii lub części.

4.      Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a.       Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia. Informacja o Towarze szybko psującym się znajduje się w opisie Towaru.

a.       Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

b.      Towar jest rzeczą, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

5.      Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie mailowej na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 ust. 1 i 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się ją za niezawartą.

8.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia zamówionych Towarów, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca sam zaproponował że odbierze Towar lub Towary od Klienta.

11.   Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, odesłać, Towar lub Towary, co do których wykonał prawo odstąpienia, na adres Sprzedawcy: SMART FOOD Sp. z o.o., ul. Graniczna 8 F, 54-610 Wrocław. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Koszty odesłania Towarów ponosi Konsument.

12.   Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

13.   Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.   W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Reklamacja

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na zasadach określonych ustawie o prawach konsumenta. Towar dostarczony Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przez Sprzedawcę musi być zgodny z Umowa sprzedaży.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w razie Niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, co do Niezgodności konkretnej cecha Towaru z Umową Sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Niezgodność istniejącą w chwili dostarczenia Towaru Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba termin przydatności Towaru do użycia jest dłuższy.

4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć reklamację zawierającą żądanie: naprawy Towaru albo wymiany Towaru.

5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany  w § 3 Regulaminie adres Sprzedawcy. Klient otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedawcy.

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności wystąpienia czy ujawnienia się nieprawidłowości, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie naprawy lub wymiany Towaru, a także załączyć kopię lub skan dowodu zakupu Towaru  Sprzedawcy.

7. Sprzedawca w przypadku otrzymania żądania naprawy,  może dokonać wymiany, natomiast w przypadku żądania wymiany, może dokonać naprawy -  jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

8. W przypadku gdy zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

9 Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Informacja ta będzie również dostępna po zalogowaniu się na Konto w zakładce „Twoje konto” -> „Reklamacje towarów”, w której:

a)      uznaje reklamację za zasadną oraz wskazuje planowany termin realizacji żądania

b)      uznaje za zasadną reklamację oraz informuje Kupującego o skorzystaniu przez Sprzedawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7

c)       odmawia doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży z przyczyn wskazanych w ust.8

d)      odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.

10. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta  albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

11. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

12. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie  (drogą elektroniczną, zgodnie z ust.3.) o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

a.       Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;

b.      Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;

c.       brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;

d.      brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od z Umową Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust.4;

e.       z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umową Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z  Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.

14. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od z Umową Sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.

15. W razie odstąpienia od umowy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na adres: Sklep internetowy Azjanatalerzu.pl, ul. Graniczna 8 F, 54-610 Wrocław na jego koszt.

16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta chyba że Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17.Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zakończeniu procesu reklamacyjnego drogą mailową. Informacja ta będzie również dla niego dostępna po zalogowaniu się na Konto w zakładce „Twoje konto” -> „Reklamacje produktów”.

18.W razie nieuwzględnienia reklamacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta, na trwałym nośniku, o tym czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo, czy nie. W przypadku zgody wskaże również, który z podmiotów jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Brak takiej informacji skutkować będzie uznaniem, że Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązanie sporu~~.~~

19.   Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydanego Klientowi w porównaniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Zdjęcia Towarów służą bowiem ich prezentacji. Niniejsze postanowienie nie rodzi jednak skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Konsumenta Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży~~.~~

20.Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów będących Przedsiębiorcami.

§ 13

Reklamacje związane z technicznymi nieprawidłowościami w działaniu Sklepu

1.      Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego technicznie działania Sklepu oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki wszelkie nieprawidłowości jakie się pojawią.

2.      Każdy Klient może w razie nieprawidłowości złożyć reklamację, przesyłając do Sprzedawcy wiadomość e-mail. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.       oznaczenie klienta;

b.      opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

c.       numer rachunku bankowego właściwego do ewentualnego zwrotu środków.

3.      Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta, a nawet do jego usunięcia, w przypadku w następujących sytuacjach:

a)      naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu;

b)      podejmowania działań, za pośrednictwem konta Klienta na szkodę innego Klienta;

c)       podania przez Klienta nieprawdziwych danych w procesie rejestracji konta w Sklepie;

d)      co najmniej 3-krotnego niewykonania bądź nienależytego wykonanie zobowiązań przez Klienta wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności w postaci niezapłacenia za zakupione Towary;

e)      działania na szkodę Sprzedawcy.

4.      Decyzja odnośnie zablokowania lub usunięcia konta Klienta zostanie podjęta przez Sprzedawcę w zależności od stopnia szkodliwości działania Klienta. Klient zostanie poinformowany, przez Sprzedawcę na podany w procesie rejestracji adres email, o podjętej decyzji i jej przyczynach.

5.      Przed zablokowaniem lub usunięciem konta Sprzedawca poinformuje Klienta o podjętej decyzji, przy czym każdorazowo usunięcie Konta poprzedzone zostanie jego zablokowaniem, w celu skorzystania przez Klienta z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w ust. 6 poniżej.

6.      Zgłoszenie reklamacyjne może dotyczyć zablokowania przez Sprzedawcę konta Klienta lub zamiaru jego usunięcia w związku z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa przez Klienta. Sprzedawca zobowiązany jest o podjętej decyzji, odnośnie zablokowania lub zamiaru usunięcia Konta, powiadomić Klienta umożliwiając mu zgłoszenie reklamacji i wyjaśnienie przyczyn i okoliczności związanych z naruszeniem obowiązujących regulacji. Klient, po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o zablokowaniu konta lub o zamiarze jego usunięcia, może w terminie 7 dni, złożyć wyjaśnienia i jeśli okażą się one uzasadnione Sprzedawca może Konto odblokować i/lub podjąć decyzję o jego nieusuwaniu, informując Klienta niezwłocznie o podjętej decyzji. Termin załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zablokowania przez Sprzedawcę konta Klienta lub zamiaru jego usunięcia, nie może być dłuższy niż 1 tydzień od zgłoszenia reklamacji.

7.      Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w niniejszym paragrafie (inne aniżeli wskazane w ust. 6) w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w/w terminie Sprzedawca w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją, określi przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8.      O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta, składającego reklamację, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

9.      W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że postanowienia niniejszego paragrafu, nie stosuje się do reklamacji Towarów zakupionych przez Klienta uregulowanej w § 12.

§ 14

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

1.      Właścicielem Sklepu i jego administratorem, a także Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie przez nich w ramach Rejestracji w Sklepie oraz w ramach korzystania z Usług, w tym także przekazanych w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca, tj. Smart Food Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie (70-807), ul. Jesienna 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717902, o kapitale zakładowym 800000 PLN, NIP 9552449783, REGON 369023535, adres e-mail do kontaktu: bok@azjanatalerzu.pl, adres korespondencyjny: Sklep internetowy azjanatalerzu.pl, ul. Graniczna 8 F, 54-610 Wrocław, tel. +48 71 661 24 70.

2.      Został wyznaczony Inspektor ochrony danych i jest to Anna Wójcik. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem: [iod@smartfoodhoreca.pl]().

3.      Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych w RODO, ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c oraz f RODO, przy czym:

a.       art. 6 § 1 lit. a RODO – stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na które Sprzedawca uzyskał zgodę Klienta, w danym celu związanym z przetwarzaniem;

b.      art. 6 § 1 lit. b RODO – stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy, np. przy zakupie Towaru, zapisu do Newslettera. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących Towarów lub Usług;

c.       art. 6 § 1 lit. c RODO – stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w przypadkach, kiedy na Sprzedawcy spoczywa obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych;

d.      art. 6 § 1 lit. f RODO – stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do uzasadnionych interesów Sprzedawcy, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na stronie, a także w celach związanych z marketingiem usług i towarów własnych Sprzedawcy. oraz ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez Sprzedawcę.

5.      Za dane osobowe uznaje się również dane IP komputera Klienta, za pośrednictwem którego Klient loguje się m.in. do Sklepu. Sprzedawca informuje także, że system teleinformatyczny wykorzystywany dla prowadzenia Sklepu zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do strony www Sklepu, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:

a.       dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość);

b.      sposób dotarcia stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.);

c.       objętość przesłanych danych;

d.      stosowana przez osobę odwiedzającą stronę www Sklepu przeglądarka oraz jej wersja oraz używany system operacyjny;

e.       dostawcy usług internetowych, z których osoba odwiedzająca stronę www Sklepu korzysta.

6.      Zbieranie i przechowywanie danych, o których mowa powyżej jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości strony internetowej. Powyższe dane używane są również w celu zoptymalizowania strony internetowej Sklepu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych Sprzedawcy.

7.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu: założenia Konta Klienta, korzystania przez Klienta ze Sklepu, komunikacji z Klientem, realizacji przez Sprzedawcę Usług oraz w innych celach określonych w Regulaminie. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów również w celu:

a.       zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,

b.      w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi rozliczeń z Klientem, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę,

c.       wypełniana obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,

d.      marketingu bezpośredniego towarów i usług własnych Sprzedawcy,

e.       obsługi Klienta i udzielenia mu pomocy, w tym udzielenia Klientowi odpowiedzi na zadane pytania czy zgłoszone problemy, w tym także dotyczące zgłoszonych reklamacji, informowania o podejmowanych czynnościach w związku realizacją umów,

f.        ustalenia i dochodzenia roszczeń  oraz obrona przed roszczeniami.

8.      Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, osoba która jej udzieliła ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.      Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient wniesie taki sprzeciw dane te w tym celu nie będą już przetwarzane.

10.   Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie przez Klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji Konta w Sklepie uniemożliwia taką rejestrację i założenie Klientowi Konta oraz korzystanie z Usług. Jeśli Klient korzystający ze Sklepu w formule „Gość” nie poda wymaganych danych osobowych, wskazanych w Regulaminie, Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować Zamówienia i zawrzeć oraz zrealizować Umowy Sprzedaży.

11.   Dane osobowe podane w procesie rejestracji Konta lub podane bez rejestracji Konta, będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane od Sprzedawcy zgodnie z prawem, w szczególności przez okres prowadzenia Konta Klienta, okres niezbędny do realizacji Usługi oraz Umowy Sprzedaży, a także przez okres niezbędny dla zapewnienia zgodnego z prawem przechowywania dokumentów księgowych, w tym na potrzeby ewentualnych kontroli właściwych organów państwowych nie dłuższy jednak niż okres przedawnienia wszelkich zobowiązań wzajemnych Sprzedawcy i Klienta oraz zobowiązań podatkowych z tytułu prowadzonej przez Sprzedawcę działalności.

12.   Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody Sprzedawca ma obowiązek je usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a.       dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b.      osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c.       osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

d.      dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.       dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

13.   Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Sprzedawcę nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.

14.   Usunięcie danych osobowych, na żądanie Klienta, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z Usług świadczonych przez Sprzedawcę, w oparciu o Umowę o świadczenie Usług, co skutkować będzie likwidacją konta Klienta i usunięciem treści umieszczonych na jego koncie, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Po usunięciu Konta Klienta Sprzedawca zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta podanych w procesie rejestracji Konta, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie jednak możliwość zatrzymania tych danych jeśli jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów, w tym także do rozliczenia wykonanych Usług, a także Umowy sprzedaży (do czasu ich rozliczenia) oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także tych których przetwarzanie dopuszczalne jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz umowy zawarte z Klientem.

15.   Sprzedawca zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

16.   Sprzedawca, za zgodą Klienta, będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu badania Klientów pod kątem ich zachowań i preferencji (tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Sklepie lub za jego pośrednictwem, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się za pośrednictwem plików cookies.

17.   Szczegółowa regulacja dotycząca plików cookies zawarta jest w § 17 Regulaminu.

18.   Sprzedawca informuje, że może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom, którzy posiadają stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów, a także podmiotom, z którymi współpracuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży oraz Usług, a także zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę. Przekazanie to dotyczyć może w szczególności podmiotów zapewniających obsługę informatyczną , hostingową, usługi inspektora danych osobowych Sprzedawcy, obsługę księgową, obsługę prawną, dostawcy usługi Newslettera oraz logistyczną, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom, którzy realizują dostawę zakupionych Towarów – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, a nadto podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Sklepie – w przypadku Klienta, który korzysta z takich sposobów płatności za zakupione Towary Ponadto firmom dostarczającym narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania marketingu bezpośredniego do Klientów.

19.   Przekazanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

20.   Sprzedawca informuje, że każdy Klient będący osobą fizyczną może żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Klienta. Nadto przysługuje mu prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych jego dotyczących. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Sprzedawcy stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres:  : [iod@smartfoodhoreca.pl]()  zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.

21.   Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

22.   Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami Regulaminu lub też na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.

23.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących zarejestrowanych Klientów. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia osobom korzystającym ze Sklepu lepszej obsługi, dostosowania strony do ich preferencji, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.

24.   Klient lub osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią. W takim przypadku Sprzedawcy nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

25.   Klient ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie jakim przetwarzanie jest związane z tym marketingiem. Prawo sprzeciwu Klient może wykonać za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. W takim przypadku danych osobowych nie będą już przetwarzane do takich celów.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phphttps://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phphttps://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

c.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.      Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3.      Podanie powyższych adresów (linków) nie oznacza, iż Sprzedawca wyraził zgodę, na wniosek Konsumenta lub organizacji konsumenckiej go reprezentującej, o poddanie sprawy wynikającej z nieuwzględnionej reklamacji organowi uprawnionemu do pozasądowego rozwiązywania sporów.

§ 16

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1.      Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę pośrednictwem Sklepu obarczone jest każdorazowo ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa sieci, które powinny być brane pod uwagę przez Klienta, mimo stosowania przez Sprzedawcę systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Zagrożeniami jakie mogą wystąpić są w szczególności:

a.       możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;

b.      obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez Klienta; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku;

c.       obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;

d.      możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;

e.       możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;

f.        piractwo komputerowe dotyczące oprogramowania;

g.       sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

h.      możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

i.         czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

j.        możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbittrojanbackdoorexploitrootkitkeyloggerdialerhoax, itp.

2.      Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu i z sieci oraz korzystanie ze Sklepu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, jednakże nie jest w stanie zagwarantować Klientom, korzystania pozbawionego niebezpieczeństw wskazanych przykładowo w ust. 1.

3.      W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania ze Sklepu zaleca się, aby Klient posiadał oprogramowanie antywirusowe, by korzystał z sieci zabezpieczonej przed dostępem osób nieuprawnionych oraz aby nie udostępniał swojego loginu i hasła osobom trzecim, a nadto by przy zakładaniu Konta ustalił login lub hasło, w sposób utrudniający jego przypadkowe zgadnięcie.

§ 17

Polityka plików cookies

1.      Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” (niewielkie pliki tekstowe), które podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta na potrzeby uproszczenia i przyspieszenia działania Sklepu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Pliki „cookies” są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy Klient może je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

2.      Zamieszczenie plików cookies następuje za zgodą Klienta.

3.      Sprzedawca może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) Klienta.

4.      Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Sprzedawcę na jego komputerze plików cookies.

5.      Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

6.      Sprzedawca stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, i są one przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania ze Sklepu lub opuszczenia strony internetowej Sklepu bądź wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

7.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.       tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem jednak możliwości identyfikacji użytkownika;

b.      możliwości logowania i utrzymywania sesji Klienta na każdej kolejnej stronie systemu, dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.       dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta oraz określenia jego profilu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

8.      Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, a także każdorazowo wchodząc na stronę Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (danej przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

a.       Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

b.      Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

c.       Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

d.      Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL.

9.      Sprzedawca informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić poprawne korzystanie ze strony Sklepu.

§ 18

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.      Korzystanie przez Klienta z danej Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2.      Rejestracja Konta lub korzystanie z formuły zakupów bez rejestracji Konta (jako Gość) jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy o świadczenie Usług. Potwierdzeniem zawarcia Umowy o świadczenie Usług jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy o świadczenie Usług. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.      Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod linkiem Regulamin. Klient powinien zapoznać się z jego treścią przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług. Sprzedawca udostępnia go również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

4.      Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 3 dni w przypadku Klienta oraz 14 dni w przypadku Sprzedawcy. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za porozumieniem stron, skutkuje likwidacją konta Klienta.

5.      Klient, który ma założone Konto rozwiązuje Umowę poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta, wysłane na adres mailowy bok@azjanatalerzu.pl lub poprzez samodzielne usunięcie Konta. W razie żądania usunięcia Konta, jego usunięcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług następuje w terminie 3 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Klienta stosowne żądanie lub oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług. W razie samodzielnego usunięcia Konta przez Klienta uznaje się, że Umowa o świadczenie Usług uległa rozwiązaniu z chwilą likwidacji Konta.

6.      Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub żądanie usunięcia Konta.

7.      Ustanie mocy wiążącej Umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz innych umów, w tym Umowy o dostarczenie treści cyfrowych- Newsletter, zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przed datą ustania mocy wiążącej Umowy o świadczenie Usług. W przypadku ustania pomiędzy stronami Umowy o świadczenie Usług, Konto danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta. Wszelkie złożone przez niego Zamówienia, przed datą ustania Umowy o świadczenie Usług zostaną zrealizowane.

8.      Sprzedawca może rozwiązać, w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia), Umowę o świadczenie Usług w stosunku do zarejestrowanego w Sklepie Klienta, w następujących sytuacjach i z następujących powodów:

a.       Klient zamieszcza na stronie Sklepu treści bezprawne, w tym treści naruszające lub mogące naruszyć dobre imię innego Klienta;

b.      Klienta dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;

c.       Klient w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub podejmuje jakiekolwiek działania, które są sprzeczne z celami i przeznaczeniem Sklepu;

d.      Klient nie korzystał ze swojego Konta przez okres przynajmniej 365 dni;

e.       Klient nie zaakceptował zmian w Regulaminie stosownie do postanowień §  22 ust. 3.

9.      W sytuacji, o której mowa w ust. 8 (powyżej) Sprzedawca ma prawo zablokować lub usunąć konto Klienta. Decyzja odnośnie zablokowania lub usunięcia konta Klienta zostanie podjęta przez Sprzedawcę w zależności od stopnia szkodliwości działania Klienta. Klient zostanie poinformowany, przez Sprzedawcę na podany w procesie rejestracji adres email, o podjętej decyzji i jej przyczynach. Przed zablokowaniem lub usunięciem konta Sprzedawca poinformuje Klienta o podjętej decyzji, przy czym każdorazowo usunięcie Konta poprzedzone zostanie jego zablokowaniem, w celu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień reklamacyjnych, o których mowa w § 13 Regulaminu.

10.  Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania:

a.  zmian parametrów technicznych Sklepu;

b.  czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Sklepu;

c.  likwidacji Sklepu – o czym powinien poinformować Klientów poprzez zamieszczenie, z odpowiednim wyprzedzeniem, stosownych informacji w ramach stron systemu. Informacja o likwidacji Sklepu zostanie również wysłana do Klientów posiadających Konta drogą mailową.

§ 19

Newsletter

1.     Z Newslettera może skorzystać każdy Klient, który podczas rejestracji Konta aktywuje odpowiednie pole poprzez zaznaczenie właściwej Klauzuli (check-box) w Formularzu rejestracyjnym lub po zalogowaniu się na swoje Konto oraz akceptacji Regulaminu i zapisze się do Newslettera na stronach Sklepu, zawierając tym samym ze Sprzedawcą Umowę o dostarczenie Newslettera. Klient może również w każdym późniejszym czasie, w trakcie korzystania z Konta lub bez posiadania Konta, zawrzeć w/w Umowę poprzez wyrażenie zgody - zaznaczenie właściwej Klauzuli (check-box) oraz  zaznaczenie (check-box) zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści na przesyłanie mu informacji handlowych oraz marketingowych.

2.      Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub usługach Sprzedawcy. Newsletter zawierać może  zarówno informacje handlowe, jak i informacje stanowiące marketing bezpośredni. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.

3.      Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym lub Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.  Wymaga to złożenia odpowiedniego  oświadczenia poprzez klikniecie odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia lub odstąpienia zaprzestaje on niezwłocznie  zaprzestaje dostarczania Newslettera.

§ 20

Ochrona praw własności intelektualnej

1.      Sprzedawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Klientowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

2.      Klient korzystający ze Sklepu powinien przestrzegać autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych umieszczonych w Sklepie należących do Sprzedawcy lub innych podmiotów.

3.      Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§ 21

Promocja

1.      Organizatorem promocji obejmującej możliwość zakupu wybranego Towaru za 1 gr (jeden grosz, 1/100 PLN), po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym paragrafie (dalej: „Promocja”), jest Smart Food Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie (70-807), ul. Jesienna 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000717902, o kapitale zakładowym 800 000 PLN, NIP 9552449783, REGON 369023535, adres e-mail: bok@azjanatalerzu.pl. (dalej jako „Organizator”).

2.      Promocja dotyczy zakupów dokonanych w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem azjanatalerzu.pl. Klient, który w okresie obowiązywania Promocji dokona jednorazowo (objętego jedną fakturą) zakupu dowolnych Towarów za kwotę przewyższającą 100,00 zł, uzyskuje prawo do zakupu jednego, dodatkowego Towaru spośród Towarów  oznaczonych jako promocyjne za 1 gr (dalej: „Dodatkowy Towar”). Wartość 1 grosza zostanie rozliczona w końcowym rozliczeniu zakupu, poprzez korektę ceny polegającą na obniżeniu ceny pierwszego Towaru znajdującego się na fakturze.

3.      Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów (dalej jako „Okres Promocji”).

4.      W przypadku skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Towarów nabytych w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

5.      Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w miejsce Rabatu.

6.      Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: bok@azjanatalerzu.pl. W treści Reklamacji należy wskazać imię i nazwisko oraz opisać przyczynę złożenia Reklamacji.

7.      Reklamacje rozpatrywane będą w terminie czternastu dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną.

§ 22

Opinie o Towarach  - zasady publikacji i weryfikacji

1.      Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatną usługę zamieszczania opinii. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.

2.           Klient przesyłając do serwisu azjanatalerzu.pl opinię o Towarze/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.

3.           Klient oświadcza, że przesłana przez niego opinia o Towarze/ach nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za opinie umieszczone przez niego w serwisie azjanatalerzu.pl.

4.           Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii, w przypadku gdy:
a.             jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,

b.            narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

c.             zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,

d.            jest kopią treści opinii w całości lub części od innych Klientów, lub zawiera fragmenty treści z różnych źródeł,

e.             zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż azjanatalerzu.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych oraz sklepów,

f.              zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

g.             nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,

h.            zawiera treści o charakterze spamu,

i.               dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Klienta lub o tożsamej treści,

j.              jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty.§ 23

Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeks cywilny, RODO.

3.      Regulamin może ulec zmianie, z ważnych powodów, tj. zmian przepisów prawa lub zmian technicznych lub technologicznych Sklepu wymagających zmiany Regulaminu, decyzji odpowiednich organów, zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy, rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych Usług, ich modyfikacji lub zaprzestania w ogóle ich dostarczania, zmiany danych teleadresowych, nazw itp., konieczności usunięcia ewentualnych  niezgodności,  omyłek, błędów zawartych w Regulaminie, przeciwdziałanie naruszeniom Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie go na podany  przez Klienta adres poczty elektronicznej, oraz poprzez jego opublikowanie na stronie internetowej Sklepu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi co najmniej na siedem dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera, ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia Regulaminu uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.

4.      Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta odpowiedniego  oświadczenia poprzez klikniecie odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie.

5.      Do Umów Sprzedaży, przed dniem zmiany Regulaminu, zastosowanie mają przepisy dotychczasowego Regulaminu.

6.      Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

7.      W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

8.      W razie braku polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a w przypadku Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, sąd powszechny, wg. właściwości ogólnej, określonej w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

9.      Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

  1. Załącznik nr 1- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

10.  Wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 1 lutego 2024 r.


Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 17 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-03-09
Bardzo szybka wysyłka!
2023-01-13
Bardzo szybka dostawa - świetnie zapakowana. Niskie ceny. Produkty bardzo dobrej jakości.
pixelpixel